ரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் வருட நிணைவூ விழா.
12:04pm on Wednesday 24th April 2013
ரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் வருட நிணைவூ விழா 2013 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் திகதி ரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமதோரு  எச்.எம்.எஸ்.கே.பி. கொடகதெனிய அவர்களின் தலமையின் நடைபெற்றது. இதற்கு உடன் நிகழ்கிற ஒரு சிரமதானமும் நடைபெற்றது.

 
airforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2021 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved