இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

கட்டளை அதிகாரிகளுக்கான இல 15 வது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி திட்டம்

2018-06-13 08:13:21
கட்டளை அதிகாரிகளுக்கான  இல 15 வது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி திட்டம்
கட்டளை அதிகாரிகளுக்கான   இல 15 வது  நிருவாகமும் முகாமைத்துவமும் அபிவிருத்தி தொகுதி இலங்கை விமானப்படை சீனா பே அகாடமியில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன்   மாதம் 06 ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு  2018   ஜூன்   மாதம் 08 ஆம் திகதி  அன்று முடிவடைந்தது.

இந்த பயிற்சி தொகுதி நோக்கம் நிறுவன கலாச்சாரம் மற்றும் நிர்வாக சூழ லில் சவால்களை எடுத்து பேஸ் தளபதிகள் மற்றும் இலங்கை விமானப்படை உள்ள கட்டளை அதிகாரிகள் நிர்வாக மற்றும் மேலாண்மை செயல்திறன் திறன்களை உருவாக்க இருந்தது.

இந்த பயிற்சி அமர்வு பொருள் பகுதியில் தகுதிவாய்ந்த வழிகாட்டி நடத்திய விரிவுரைகள் மற்றும் பயனுள்ள விவாதங்கள் அமர்வுகள் கொண்ட பரந்த பொருள் நோக்கம் மூடப்பட்டிருக்கும்.

நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை