இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்

ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை 2018

2018-07-12 14:41:13
ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை 2018
இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்கள் ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் தனது வருடாந்த பரிசொதனையை 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை  மாதம் 07 ஆம்  திகதியன்று மேற்கொண்டார்.

எனவெ ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் கட்டனை அதிகாரி குருப் கெப்டன் வீ.பீ எதிரிசிங்ஹ அவர்கள் விமானப்படை தளபதியை வரவேற்றதுடன் விஷேடன்ணி வகுப்பிணையும் மேற்கொண்டார்.

நிகழ்ச்சிகள்
சேவைகள்
பதிப்புரிமை @ 2017 - இலங்கை விமானப்படையின் தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை