අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී වැඩභාරගනී
9:25am on Thursday 14th October 2021
එයාර් කොමදෝරු එස්ඩීජීඑම් සිල්වා මහතා විසින් අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරේ අණදෙන නිළධාරී ධූරයේ රාජකාරීන් නව අණදෙන නිළධාරී ජේඑම්ඩීආර්ඒපී ජයමහ මහතා හට නිළවශයෙන් භාරදීමේ පෙළපාලිය 2021 ජුලි මස 09 වන අද දින අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී පැවැත්විණි.

නව කඳවුරු අණදෙන නිලධාරී ගෘෘප් කැප්ටන් ජේඑම්ඩීආර්ඒපී ජයමහ මහතා අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරට අණ දීමට පත් වීමට පෙර වවුනියාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ අණ දෙන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කර ඇත.


airforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2022 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved