ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Certificate Awarding Ceremony Non Commissioned Officers’ Management Courses

Published on: 2018-07-07 18:35:17
Certificate Awarding Ceremony Non Commissioned Officers’ Management Courses
The NCO Management School of Sri Lanka Air Force Academy China Bay held its No.3 English Medium and No.74 Sinhala Medium Non Commissioned Officers’ Management Courses Award Ceremony on the 6th of July 2018 under the patronage of Air Vice Marshal MD Ratnayake, Director Aeronautical Engineering of the SLAF.

The primary objective of conducting this course is to impart a sound academic and managerial knowledge base, while sharpening leadership qualities within the Non Commissioned Officers of the Tri-Forces. The course ran through a well-formed Syllabus, over a scheduled period of 11 weeks. Both courses are affiliated to the University of Rajarata and all Non Commissioned Officers who fulfilled the required criteria were awarded with a certificate in Management. The No.03 English Medium and No. 74 Sinhala Medium Batches comprised 38 Senior Non Commissioned Officers and 49 Junior Non Commissioned Officers of the SLAF, 02 Senior Non Commissioned Officers of the SL Army and 02 Senior Non Commissioned Officers of the SL Navy. At the Ceremony 88 awardees received certificates to mark the successful completion of the courses.

Corporal Madurdwe PB (Accounts Assistant Special I) was adjudged as the Best All-Rounder of the No.03 English Medium Course, while Sergeant Kumara MWSJ (Administrative Assistant Special I) and Corporal Jayawardana KASS (Accounts Assistant Special I) were adjudged as the Best All- Round Senior and Junior Non Commissioned Officers respectively in the No.74 Sinhala Medium Course. Other special award winners are as follows.

BEST ALL ROUND    
Corporal Madurawe PB

2nd Place    Flight Sergeant    Chamara KW
3rd Place    Flight Sergeant    Wijesinghe RMN

BEST STUDENT IN MANAGEMENT
    
Corporal Madurawe PB

BEST PUBLIC SPEAKER     
Flight Sergeant    Wijesinghe RMN

BEST ALL ROUND SNCO    
Sergeant  Kumara MWSJ

2nd Place    Flight Sergeant    Sumanarathne KGCM
3rd Place    Sergeant    Keerthirathne PDIL

BEST ALL ROUND JNCO    
Corporal Jayawardana KASS

2nd Place    Corporal    Wickramarathne WSL
3rd Place    Corporal    Mahanama MGCL

BEST STUDENT IN MANAGEMENT

Corporal Jayawardana KASS

BEST SNCO IN PUBLIC SPEAKING
Sergeant  Athulathmudali TS

BEST JNCO IN PUBLIC SPEAKING    
Corporal Jayawardana KASS

BEST SNCO IN PHYSICAL FITNESS    
Petty Officer EGL Mahinda (SL Navy)

BEST JNCO IN PHYSICAL FITNESS    
Corporal Maduwanthi WAA

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.