ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
සම්බන්ධ වන්න අප හා
ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය

ලිපිනය:

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය,
තැ. පෙ. 594,
කොළඹ 2.


දුරකථන:

0094-11-2441044
0094-11-2495495

විද්‍යුත් තැපෑල:

media@airforce.lk

© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.