சாதனைகள்
Best Website

சிறந்த அரசாங்க இணையதளம்
2009

Best Website

சிறந்த அரசாங்க இணையதளம்
2010

Best Website

சிறந்த அரசாங்க இணையதளம்
2012

Best Website

சிறந்த அரசாங்க இணையதளம்
2013

Best Website

சிறந்த அரசாங்க இணையதளம்
2015

Best Website

மிகவும் பிரபலமான இணையதளம்
2015

Best Website

சிறந்த அரசு இணையதளம்
2017

Best Website

ஒட்டுமொத்த வெள்ளி வென்றவர்
2017

Best Website

சிறந்த அரசு இணையதளம்
2018

Best Website

சிறந்த அரசு இணையதளம்
2019

Best Website

சிறந்த அரசு இணையதளம்
2021

Productevity

தேசிய உற்பத்தித் தங்க விருது
2020
airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை