விமானப்படை மேலாண்மை வாரியம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
வி பி எதிரிசிங்க

வான் செய்யறப்பாட்டு பணிப்பளாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எம்.பி.ஏ.மஹவத்தகே

விமான பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்


எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எம்.டி.ஏ.ஜி.செனவிரத்ன

போதுப்பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எம்.பி.ஏ.மஹவத்தகே

இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பணிப்பாளர் நாயகம்


தரைவழி செயற்பாட்டு பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எஸ் எம் எஸ் பி கொஸ்வத்த

தளவாடங்கள் வளங்கள் பணிப்பாளர் நாயகம்


எயார் வைஸ் மார்ஷல்
கே எம் கே கெப்பெட்டிபொல

நிர்வாக கட்டமைப்பு பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எச் டபிள்யூ எம் யு விஜேசிங்க

சிவில் பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல் (Dr)
எல் ஆர் ஜயவீர

சுகதார சேவைகள் பணிப்பளார் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எல்.எச்.சுமணவீர

பயிற்சி பணிப்பாளர் நாயகம்


எயார் வைஸ் மார்ஷல்
பி எஸ் என் பெர்னாண்டோ

நலனைபுரி பணிப்பாளர் நாயகம்

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை