விமானப்படை மேலாண்மை வாரியம்


தலைமை தளபதி

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
ஆர் எஸ் விக்ரமரத்ன

வான் செய்யறப்பாட்டு பணிப்பளாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
டீ ஏ டீ ஆர். சேனநாயக

விமான பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்


எயார் வைஸ் மார்ஷல்
கே டீ ஜீ ஈ. ஜயசிங்க

போதுப்பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்


இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
ஜீ ஜீ டபிள்யூ டீ கே. குணவர்தன

தரைவழி செயற்பாட்டு பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
ஆர் என் திலகாசிங்க

தளவாடங்கள் வளங்கள் பணிப்பாளர் நாயகம்


எயார் வைஸ் மார்ஷல்
ஆர். எஸ். பியன்வில

நிர்வாக கட்டமைப்பு பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
எச் டபிள்யூ எம் யூ. விஜேசிங்க

சிவில் பொறியியல் பணிப்பாளர் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல் (Dr)
எல் ஆர் ஜயவீர

சுகதார சேவைகள் பணிப்பளார் நாயகம்

எயார் வைஸ் மார்ஷல்
வீ பீ. எதிரிசிங்க

பயிற்சி பணிப்பாளர் நாயகம்


எயார் வைஸ் மார்ஷல்
ஓ ஏ என் எஸ் பெர்ணாண்டோ

நலனைபுரி பணிப்பாளர் நாயகம்

airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2023 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை