කෙටි යෙදුම්

AC
Aircraftsman
ACM Air Chief Marshal
AEW Aircraft Engineering Wing
AFHQ Air Force Headquarters
Air Cdre Air Commodore
AM Air Marshal
AVM Air Vice Marshal
BGDS Base Ground Defence Section
CPL Corporal
CPM Chief Provost Marshal
CTS Combat Training School
DPS Desha Puthra Sammanaya
DGA Director General Administration
DGAE Director General Aeronautical Engineering
DGCE Director General Civil Engineering
DGEITE Director General Electronics and Information Technology Engineering
DGGE Director General General Engineering
DGHS Director General Health Services
DGL Director General Logistics
DGAO Director General Air Operations
DGT Director General Training
DGW Director General Welfare
EOD Explosive Ordanace Disposal
Fg Off Flying Officer
Flt Lt Flight Lieutenant
F/Sgt  Flight Sergeant
GC& RTU Ground Combat and Recruit Training Unit
GEW General Engineering Wing
Gp Capt Group Captain
LAC Leading Aircraftsman
MWO Master Warrant Officer
Plt Off Pilot Officer
RAF Royal Air Force
RCyAF Royal Ceylon Air Force
RSP Rana Sura Padakkama
RWP  Rana Wickrama Padakkama
Sgt Sergeant
SLAF Sri Lanka Air Force
Sqn Ldr Squadron Leader
USP Uttama Seva Padakkama
Wg Cdr Wing Commander
WO Warrant Officer
WWV Weera Wickrama Vibushanaya

ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි