ගුවන් හමුදා මූලස්ථානය

මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂකය

විද්‍යුත් තැපෑල
(වෙබ් සහ මාධ්‍ය විමසීම් සඳහා පමණි)

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

දුරකථන
011 2441044 Ext: 22300
විද්‍යුත් තැපෑල

ටෙන්ඩර්

ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී
ප්‍රසම්පාදන නිලධාරි විදේශ 1
ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී දේශීය
ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී ටෙන්ඩරය
මිල කැඳවීම ස්ථානභාර නිලධාරි
විද්‍යුත් තැපෑල

ගුවන් හමුදා කෞතුකාගාරය

හෙලිටුවර්(ස්)

දුරකථන
විද්‍යුත් තැපෑල
ෆැක්ස්
ලිපිනය

හෙලිටුවර් තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ඊගල්ස් ලැගුන් විව්

දුරකථන
විද්‍යුත් තැපෑල
ෆැක්ස්
ලිපිනය

මාබල් බීච් නිවාඩු නිකේතනය

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි