ගුවන් යානා
පුහුණු කටයුතු සදහා යොදා ගන්නා ගුවන් යනා

PT-6 Training Aircraft  K-8 Training Aircraft  Cessna-150 Training Aircraft

ප්‍රවාහන හා ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර්

Bell-206 Transport And Attack Helicopter  Bell-212 Transport And Attack Helicopter  Bell-412 Transport And Attack Helicopter
MI-17 Transport And Attack Helicopter  MI-24 Transport And Attack Helicopter

ප්‍රවාහන කටයුතු සදහා යොදා ගන්නා ගුවන් යානා

Y-12 Transport Aircraft     AN-32 Transport Aircraft     C-130 Transport Aircraft

ප්‍රහාරක ගුවන් යනා

F-7 Attack Aircraft     KFIR Attack Aircraft     MIG-27 Attack Aircraft

පිරික්සුම් කටයුතු සදහා යොදා ගන්නා ගුවන් යානා

UAV Reconnaissance Aircraft     Beech Craft Reconnaissance Aircraft
 

ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි