ටෙන්ඩර් ප්‍රදේශය දේශීය ටෙන්ඩර්, විදේශ ටෙන්ඩර් සහ පොදු ටෙන්ඩර් ලෙස කොටස් තුනකට බෙදා ඇත. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට පහත ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපතිවරයාට මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන්/ටෙන්ඩර් ලැබෙනු ඇත.

පොදු ටෙන්ඩර්

 • PDM SERVICING OF SCH-881 C-130 AIRCRAFT View
 • REPAIR/REPLACEMENT OF LEFT & RIGHT SPAR ASSY OF B-200 AIRCRAFT View
 • PURCHASE OF 05 NOS OF BRAND NEW FIVE CUBE TEN WHEELS DUMP TRUCKS TO THE SLAF View
 • PURCHASE OF 10 NOS OF BRAND NEW NON AIR CONDITIONED PASSENGER COACHES View
 • PURCHASE OF 50 NOS OF BRANDS NEW TRACTOR TRAILERS View
 • PURCHASE OF BRAND NEW BOWSER AVIATION REFULING View
 • PURCHASE OF 10 NOS OF BRAND NEW SINGLE CABSView
 • PURCHASE OF JOGGING SHOES (RUNNING SHOES) SENIOR NON COMMISSIONED OFFICERS FOR S&MD STOCKView
 • PURCHASE FOR MI-17 HELICOPTER FLEET ON ANNUAL CONTRACT BASIS YEAR 2019View
 • PURCHASE OF STATIONERY ITEMS FOR YEAR 2019View
 • PURCHASE OF PRINTING MATERIALS FOR YEAR 2019 View
 • PURCHASE OF JOGGING SHOES (RUNNING SHOES) JUNIOR NON COMMISSIONED OFFICERS View
 • PURCHASE OF JOGGING SHOES (RUNNING SHOES) LEADING AIRCRAFTMEN AND AIRCRAFTMEN View
 • PURCHASE OF DIE CUTTER MACHINE View
 • PURCHASE OF HOT AND FOIL STAMPING MACHINE View
 • PURCHASE OF WORKING DRESS TROUSER MATERIAL POLYESTER VISCOSEView
 • PURCHASE OF PT T-SHIRT WHITE MATERIALView
 • PURCHASE OF PT SHORT MATERIALView
 • PURCHASE OF PIJAMA MATERIALView
 • PURCHASE OF GREY SHEETING MATERIALView
 • THE PURCHASE OF CHEMICAL & WATER PROOFING MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF GI PIPEView
 • THE PURCHASE OF ROAD TARView
 • THE PURCHASE OF PLYWOOD SHEET,MDF BOARD,PLYWOOD DOOR, MELAMINE BOARD,PLYWOOD DOORSView
 • THE PURCHASE OF SANITARY FITTINGView
 • THE PURCHASE OF AUTO PAINT AND PAINT MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF PLUMBING ITEMS View
 • THE PURCHASE OF MISCELLANEOUS ITEMS View
 • THE PURCHASE OF TIMBER View
 • THE PURCHASE OF GI SHEET, ALUMINIUM SHEET,COLOUR BONDED SHEET View
 • THE PURCHASE OF AUTO PAINT AND PAINT MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF ASBESTOS View
 • THE PURCHASE OF WIRE NAIL, SCREW NAIL, “L” HOCKS AND “J” HOCKS & L POP RIVET View
 • THE PURCHASE OF ANGLE-FLAT, C CHANNEL & BOX IRON,”C” CHANNEL & MS PLATE View
 • THE PURCHASE OF RIB STEEL & MILD STEEL ROD View
 • THE PURCHASE OF ALUMINIUM EXTRUSIONS View
 • THE PURCHASE OF SPECIAL ALUMINIUM ITEMS View
 • THE PURCHASE OF OIL AND LUBRICANT View
 • THE PURCHASE OF CLEANING MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF FLOOR POLISHES AND WAX View
 • THE PURCHASE OF DENTAL MATERIAL View
 • THE PURCHASE OF VEHICLE BATTERY View
 • THE PURCHASE OF ELECTRIAL ITEMS (SWITCHES) View
 • THE PURCHASE OF CONDUIT ITEMS View
 • THE PURCHASE OF WELDING RODS View
 • THE PURCHASE OF LAMP FITTINGS View
 • THE PURCHASE OF ELECTRICAL ITEMS View
 • THE PURCHASE OF FANS View
 • THE PURCHASE OF SWITCH GEARS (ELECTRICAL ITEMS) View
 • THE PURCHASE OF AC SPARES PARTS View
 • THE PURCHASE OF WIRES AND CABLES View
 • THE PURCHASE OF LABORATORY ITEMS View
 • THE PURCHASE OF INSECTICDE View
 • THE PURCHASE OF DRUGS AND MEDICAL ITEMS View
 • OBTAINING OF URGENT NON-AVAILABLE MEDICAL INVESTIGATION FROM PRIVATE SECTOR HOSPITAL View
 • OBTAINING OF FULL JANATORIYAL SERVICES FOR SLAF HOSPITALS COLOMBO & DIYATHALAWA View
 • OBTAINING OF FUMIGATION SERVICES FOR WOODEN BOXES AND CONTAINERS USE FOR CARGO EXPORT View
 • THE PURCHASE OF VEHICLE TYRE /TUBES AND TYRE COLLARS View
 • THE PURCHASE OF ENGINE OVERHAUL REPAIR OF MT VEHICLES View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR AIR TRANSPORTATION OF EXPORT AND IMPORT CARGO TO AND FROM SOUTH SUDAN AND CENTRAL AFRICA View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR AIR FORCE LIFTING OF CARGO FROM SRI LANKA AIR FORCE
  (PORT TO PORT BASIS) View
 • THE PURCHASE OF BUILDING MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF DOG FOOD View
 • THE PURCHASE OF HORSE FOOD View
 • THE PURCHASE OF INDUSTRIAL GASES View
 • THE PURCHASE OF WASHING AND DRY CLEANING OF UNIFORM AND BARRACK LINEN View
 • THE PURCHASE OF LP GAS View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR SEA TRANSPORTATION OF EXPORT AND IMPORT CARGO TO AND FROM SOUTH SUDAN AND CENTRAL AFRICA View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR DISPATCH AIR CRAFT SPARES FOR OVERSEAS REPAIR (PORT TO PORT BASIS) View
 • PERFROM CORONARY ANGIOGRAM View
 • HIRING MEDICAL INSTRUMENT REQUIRED TO PERFORM ORTHOPAEDIC SURGERIES View
 • THE PURCHASE OF CURTAIN ACCESSORIES View
 • THE PURCHASE OF SPECTACAL LENSES View
 • THE PURCHASE OF ENGINE RE WORKS REPAIRS MT VEHICLES View
 • THE PURCHASE OF COMPUTER RELATED STATIONARY ITEMS View

අදාළ කාණ්ඩයේ සිටින කිසියම් සැපයුම්කරුවෙකු/විදුහල්පතිවරයෙකුට ටෙන්ඩර් ලේඛනය ලැබී නොමැති නම්, එය ලබා ගැනීමට කරුණාකර පහත නිලධාරීන් අමතන්න.

Chief Procurement Officer 011 2325468
Procurement Officer Foreign 1 011 2471590
Procurement Officer Local 011 2321199
Procurement Officer Tender 011 2441553
Officer In Charge Quotation Cell  011 2328850

Email - [email protected]

ඉහත කාණ්ඩවල ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ට ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැක.

 • SLAF Colombo වෙත අතින් (මුද්‍රා තැබූ ලංසුව ප්‍රධාන ආරක්ෂක මැදිරියේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට දමන්න).
 • ෆැක්ස් මගින් : +94 11 2342572 හෝ +94 11 2328850
 • විද්‍යුත් තැපෑල [email protected]

අවසාන පරිශීලක සහතිකය

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය යොමුව: අත්තිකාරම් ගෙවීම් සහතිකය සඳහා ආකෘතිය

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය යොමුව: කාර්ය සාධන සහතිකය සඳහා ආකෘතිය

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ යොමුව: ලංසු ආරක්ෂණ සහතිකය සඳහා ආකෘතිය

ටෙන්ඩර් කොන්දේසි සඳහා, කරුණාකර අදාළ RFQ වෙත යොමු වන්න.ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි