එක්වන්න 
ටෙන්ඩර් ප්‍රදේශය දේශීය ටෙන්ඩර්, විදේශ ටෙන්ඩර් සහ පොදු ටෙන්ඩර් ලෙස කොටස් තුනකට බෙදා ඇත. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට පහත ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාපතිවරයාට මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන්/ටෙන්ඩර් ලැබෙනු ඇත.

පොදු ටෙන්ඩර්

 • PDM SERVICING OF SCH-881 C-130 AIRCRAFT View
 • REPAIR/REPLACEMENT OF LEFT & RIGHT SPAR ASSY OF B-200 AIRCRAFT View
 • PURCHASE OF 05 NOS OF BRAND NEW FIVE CUBE TEN WHEELS DUMP TRUCKS TO THE SLAF View
 • PURCHASE OF 10 NOS OF BRAND NEW NON AIR CONDITIONED PASSENGER COACHES View
 • PURCHASE OF 50 NOS OF BRANDS NEW TRACTOR TRAILERS View
 • PURCHASE OF BRAND NEW BOWSER AVIATION REFULING View
 • PURCHASE OF 10 NOS OF BRAND NEW SINGLE CABSView
 • PURCHASE OF JOGGING SHOES (RUNNING SHOES) SENIOR NON COMMISSIONED OFFICERS FOR S&MD STOCKView
 • PURCHASE FOR MI-17 HELICOPTER FLEET ON ANNUAL CONTRACT BASIS YEAR 2019View
 • PURCHASE OF STATIONERY ITEMS FOR YEAR 2019View
 • PURCHASE OF PRINTING MATERIALS FOR YEAR 2019 View
 • PURCHASE OF JOGGING SHOES (RUNNING SHOES) JUNIOR NON COMMISSIONED OFFICERS View
 • PURCHASE OF JOGGING SHOES (RUNNING SHOES) LEADING AIRCRAFTMEN AND AIRCRAFTMEN View
 • PURCHASE OF DIE CUTTER MACHINE View
 • PURCHASE OF HOT AND FOIL STAMPING MACHINE View
 • PURCHASE OF WORKING DRESS TROUSER MATERIAL POLYESTER VISCOSEView
 • PURCHASE OF PT T-SHIRT WHITE MATERIALView
 • PURCHASE OF PT SHORT MATERIALView
 • PURCHASE OF PIJAMA MATERIALView
 • PURCHASE OF GREY SHEETING MATERIALView
 • THE PURCHASE OF CHEMICAL & WATER PROOFING MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF GI PIPEView
 • THE PURCHASE OF ROAD TARView
 • THE PURCHASE OF PLYWOOD SHEET,MDF BOARD,PLYWOOD DOOR, MELAMINE BOARD,PLYWOOD DOORSView
 • THE PURCHASE OF SANITARY FITTINGView
 • THE PURCHASE OF AUTO PAINT AND PAINT MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF PLUMBING ITEMS View
 • THE PURCHASE OF MISCELLANEOUS ITEMS View
 • THE PURCHASE OF TIMBER View
 • THE PURCHASE OF GI SHEET, ALUMINIUM SHEET,COLOUR BONDED SHEET View
 • THE PURCHASE OF AUTO PAINT AND PAINT MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF ASBESTOS View
 • THE PURCHASE OF WIRE NAIL, SCREW NAIL, “L” HOCKS AND “J” HOCKS & L POP RIVET View
 • THE PURCHASE OF ANGLE-FLAT, C CHANNEL & BOX IRON,”C” CHANNEL & MS PLATE View
 • THE PURCHASE OF RIB STEEL & MILD STEEL ROD View
 • THE PURCHASE OF ALUMINIUM EXTRUSIONS View
 • THE PURCHASE OF SPECIAL ALUMINIUM ITEMS View
 • THE PURCHASE OF OIL AND LUBRICANT View
 • THE PURCHASE OF CLEANING MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF FLOOR POLISHES AND WAX View
 • THE PURCHASE OF DENTAL MATERIAL View
 • THE PURCHASE OF VEHICLE BATTERY View
 • THE PURCHASE OF ELECTRIAL ITEMS (SWITCHES) View
 • THE PURCHASE OF CONDUIT ITEMS View
 • THE PURCHASE OF WELDING RODS View
 • THE PURCHASE OF LAMP FITTINGS View
 • THE PURCHASE OF ELECTRICAL ITEMS View
 • THE PURCHASE OF FANS View
 • THE PURCHASE OF SWITCH GEARS (ELECTRICAL ITEMS) View
 • THE PURCHASE OF AC SPARES PARTS View
 • THE PURCHASE OF WIRES AND CABLES View
 • THE PURCHASE OF LABORATORY ITEMS View
 • THE PURCHASE OF INSECTICDE View
 • THE PURCHASE OF DRUGS AND MEDICAL ITEMS View
 • OBTAINING OF URGENT NON-AVAILABLE MEDICAL INVESTIGATION FROM PRIVATE SECTOR HOSPITAL View
 • OBTAINING OF FULL JANATORIYAL SERVICES FOR SLAF HOSPITALS COLOMBO & DIYATHALAWA View
 • OBTAINING OF FUMIGATION SERVICES FOR WOODEN BOXES AND CONTAINERS USE FOR CARGO EXPORT View
 • THE PURCHASE OF VEHICLE TYRE /TUBES AND TYRE COLLARS View
 • THE PURCHASE OF ENGINE OVERHAUL REPAIR OF MT VEHICLES View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR AIR TRANSPORTATION OF EXPORT AND IMPORT CARGO TO AND FROM SOUTH SUDAN AND CENTRAL AFRICA View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR AIR FORCE LIFTING OF CARGO FROM SRI LANKA AIR FORCE
  (PORT TO PORT BASIS) View
 • THE PURCHASE OF BUILDING MATERIALS View
 • THE PURCHASE OF DOG FOOD View
 • THE PURCHASE OF HORSE FOOD View
 • THE PURCHASE OF INDUSTRIAL GASES View
 • THE PURCHASE OF WASHING AND DRY CLEANING OF UNIFORM AND BARRACK LINEN View
 • THE PURCHASE OF LP GAS View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR SEA TRANSPORTATION OF EXPORT AND IMPORT CARGO TO AND FROM SOUTH SUDAN AND CENTRAL AFRICA View
 • OBTAINING OF FREIGHT SERVICES FOR DISPATCH AIR CRAFT SPARES FOR OVERSEAS REPAIR (PORT TO PORT BASIS) View
 • PERFROM CORONARY ANGIOGRAM View
 • HIRING MEDICAL INSTRUMENT REQUIRED TO PERFORM ORTHOPAEDIC SURGERIES View
 • THE PURCHASE OF CURTAIN ACCESSORIES View
 • THE PURCHASE OF SPECTACAL LENSES View
 • THE PURCHASE OF ENGINE RE WORKS REPAIRS MT VEHICLES View
 • THE PURCHASE OF COMPUTER RELATED STATIONARY ITEMS View

අදාළ කාණ්ඩයේ සිටින කිසියම් සැපයුම්කරුවෙකු/විදුහල්පතිවරයෙකුට ටෙන්ඩර් ලේඛනය ලැබී නොමැති නම්, එය ලබා ගැනීමට කරුණාකර පහත නිලධාරීන් අමතන්න.

Chief Procurement Officer 011 2325468
Procurement Officer Foreign 1 011 2471590
Procurement Officer Local 011 2321199
Procurement Officer Tender 011 2441553
Officer In Charge Quotation Cell  011 2328850

Email - [email protected]

ඉහත කාණ්ඩවල ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්ට ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැක.

 • SLAF Colombo වෙත අතින් (මුද්‍රා තැබූ ලංසුව ප්‍රධාන ආරක්ෂක මැදිරියේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට දමන්න).
 • ෆැක්ස් මගින් : +94 11 2342572 හෝ +94 11 2328850
 • විද්‍යුත් තැපෑල [email protected]

අවසාන පරිශීලක සහතිකය

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය යොමුව: අත්තිකාරම් ගෙවීම් සහතිකය සඳහා ආකෘතිය

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය යොමුව: කාර්ය සාධන සහතිකය සඳහා ආකෘතිය

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ යොමුව: ලංසු ආරක්ෂණ සහතිකය සඳහා ආකෘතිය

ටෙන්ඩර් කොන්දේසි සඳහා, කරුණාකර අදාළ RFQ වෙත යොමු වන්න.ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි