සැරසිලි සහ පදක්කම්

parama_weera_vibushanaya

පරමවීර විභූෂණය

weerodhara_vibhushanaya

වීරෝදාර විභූෂණය

Weera Wickrama Vibhushanaya

වීර වික්‍රම විභූෂණය

Rana Wickrama Padakkama

රණ වික්‍රම පදක්කම

Rana Sura Padakkama

රණ සුර පදක්කම

Vishishta Seva Vibhushanaya

විශිෂ්ට සේවා විභූෂණය

Uttama Seva Padakkama

උත්තම සේවා පදක්කම

Videsha Seva Padakkama

විදේශ සේවා පදක්කම

Republic Of Sri Lanka Armed Services Medal - 1972

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ සන්නද්ධ සේවා පදක්කම - 1972

Lanka Air Force 25th Anniversary medal - 1976

ලංකා ගුවන් හමුදාව 25 වැනි සංවත්සර පදක්කම - 1976

Sri Lanka Air Force 50th Anniversay Medal

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 50 වැනි සංවත්සර පදක්කම

Queen Elizabeth II Coronation Medal - 1953

දෙවන එලිසබෙත් රැජින කිරීට පදක්කම - 1953

Sri Lanka Armed Services Long Service Medal - 1968

ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දිගු සේවා පදක්කම - 1968

Sri Lanka Armed Services Long Service Medal - 1979

ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දිගු සේවා පදක්කම - 1979

President's Inauguration Medal - 1978

ජනාධිපති සමාරම්භක පදක්කම - 1978

50th Independence Anniversary Commemoration

50 වැනි නිදහස් සංවත්සර සැමරුම

Desha Putra Sammanaya

දේශ පුත්‍ර සම්මානය

North & East Operations Medal

උතුරු සහ නැගෙනහිර මෙහෙයුම් පදක්කම

Purna Bhumi Padakkama

පුරණ භුමි පදක්කම

Vadamarachchi Operation Medal

වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම

Riviresa Campaign Service Medal

රිවිරැස ප්‍රචාරක සේවා පදක්කම

Ceylon Armed Services Inauguration Medal -1956

ලංකා සන්නද්ධ සේවා සමාරම්භක පදක්කම -1956

United Nations' Service Medal (CONGO)

එක්සත් ජාතීන්ගේ සේවා පදක්කම (CONGO)

United Nations' Service Medal (HAITI)

එක්සත් ජාතීන්ගේ සේවා පදක්කම (HAITI)

East Humanitarian Operation Medal

නැගෙනහිර මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම

North Humanitarian Operation Medal

උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම

United Nations Services Medal -Republic Of South Sudan

එක්සත් ජාතීන්ගේ සේවා පදක්කම (දකුණු සුඩාන ජනරජය)- UNMISS

United Nations Central  African  Republic

එක්සත් ජාතීන්ගේ මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය සහ CHAD පදක්කම

United Nations Services Medal Central  African  Republic

එක්සත් ජාතීන්ගේ සේවා පදක්කම

United Nations Services Medal Central  African  Republic

සේවභිමානී පදක්කම

United Nations Services Medal Central  African  Republic

සේවා පදක්කම

ගුවන් හමුදා පුවත්
ගුවන් හමුදාව ගැන
පිහිටුවීම
මාධ්‍ය ගැලරිය
වෙනත් සබැඳි
ජයග්‍රහන
airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
අප අමතන්න :: ටෙන්ඩර් :: පෙළගැස්ම ::ඊමේල් පරීක්ෂා කරන්න ::ප්‍රතිචාර ::
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි