''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු උළෙල ඒකල කදවුරේදී
2:46pm on Wednesday 21st April 2010
ඒකල කදවුරු අණදෙන නිළධාරී ගෲප් කපිතාන් ජනක අමරසිංහගේ සංකල්පයක් මත මෙවර බක්මහා උළෙල '' ඉද්දමල් උදානය'' නමින් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සියළු සේවා හා සිවිල් පුද්ගලයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අප්‍රේල් මස 20 වන දින පැවැත්විය.

ගුවන් හමුදාවේ අධ්‍යාපනයේ කේන්ද්‍රය වන ඒකල ගුවන් හමුදා කදවුරේ මෙවර බක්මහ උළෙල සංස්කෘතිමය වටිනාකමක් සහිතව සහ සිංහලයේ පැරණි සිරිත් විදහා දක්වන අංග ඇතුලත්ව අධ්‍යාපන වටිනාකමක්ද සහිතව ''ඉද්දමල් උදානය'' නමින් සංවිධානය කිරීම පැසසිය යුතුය.

ඉද්දමල් උදානයේ සුවිශේෂී අංගයන් අතර ''නැකැත් රාළ'' උළෙල පුරාවටම පැමිණ සිටි සියල්ලන්ම නිරතුරුව අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර පිළිබදව දැනුවත් කරන ලදී.එසේම පැවති සියළු තරග ජයග්‍රාහකයන් සදහා වටිනා ත්‍යාග ලබා දීමට සංවිධායක මණ්ඩලය කටයුතු කරන ලදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.''ඉද්දමල් උදානය'' අවුරුදු මංගල‍ය  ඒකල කදවුරේදී.


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2023 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි