ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අම්පාර කඳවුර වෙත නව අණදෙන නිළධාරීවරයෙක් පත් කෙරේ
11:39am on Friday 9th June 2023
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අම්පාර කඳවුරේ නව අණදෙන නිළධාරී තනතුර භාරදීම සහ භාර ගැනීමේ සාම්ප්‍රදායික පෙළපාලිය 2023 ජූනි 05 වන දින පැවති අතර එහිදී නික්ම යන අණදෙන නිලධාරී ගෲප් කැප්ටන් ජීඑස්එන් ප්‍රියදර්ශන නිළධාරීතුමන් විසින් ගෲප් කැප්ටන් ඩබ්ලිව්එම්ඩීජීසීපීකේ වර්ණසූරිය නිළධාරීතුමන් වෙත නව තනතුර භාරදෙන ලදී.

මෙහිදී ගෲප් කැප්ටන් ජීඑස්එන් ප්‍රියදර්ශන නිළධාරීතුමන් විසින් සැරයන් වීරකෝන් - (මෙහෙයුම් බිම් විශේෂ ඓ) වෙත ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කළ විශිෂ්ට දායකත්වය වෙනුවෙන් වෙත ඇගයීම් ප්‍රදානය කරන ලදී.

airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි