දන්ත වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක අංශය
දන්ත වෛද්‍ය අංශය සතු රාජකාරීන්

දන්ත වෛද්‍ය නිලධාරී

සෙසු නිලයන්

  •     දන්ත සහයක
  •   දන්ත කාර්මික
  • දන්ත සනීපාරක්ෂාව
  • විශේෂඥ දන්ත වෛද්‍ය
  • දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය
 
   
   
   

ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි