ගුවන් හමුදා ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුලි සංදේශන ඉංජිනේරු
ගුවන් හමුදාව සතු ඉලෙක්ට්‍රොනික හා විදුලි සංදේශන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය පිලිබදව පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරීම සදහා මෙම අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි