සෙසු නිලයන්

අධිකාරී නොලත් නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

Master Warrant OfficerWarrant OfficerFlight SergeantSergeantCorporalLeading Aircraftman
ප්‍රධාන බලලත් නිලධාරීබලලත් නිලධාරීබලපංති සැරයන්සැරයන්කෝප්‍රල්නායක ගුවන් භටගුවන් භට

සියලු හමුදා සේවයන්හි අධිකාරී නොලත් නිලයන්
 

ආපසු


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි