இலங்கை விமானப்படையின் உத்தியோகபூர்வ பதக்கங்கள்

parama_weera_vibushanaya

PILOT BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AIR NAVIGATOR BADGE

weerodhara_vibhushanaya

FLIGHT ENGINEER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AIR ELECTRONIC BADGE

weerodhara_vibhushanaya

LOAD MASTER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AIR GUNNER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AIR SURVEILLANCE BADGE

weerodhara_vibhushanaya

PARA INSTRCTOR/JUMP MASTER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

CHIEF PHYSICIANS BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AVIATION PHYSICIANS' BADGE

weerodhara_vibhushanaya

CHIEF MEDICAL OFFICER'S BADGE

weerodhara_vibhushanaya

FIGHTER CONTROLLER

weerodhara_vibhushanaya

UAV BADGE

weerodhara_vibhushanaya

MILITARY FREE FALLER / RIGGER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

MILITARY FREE FALLER

weerodhara_vibhushanaya

RIGGER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

PARA TROOPER BADGE

weerodhara_vibhushanaya

SPECIAL AIRBORNE FORCE (SABF) BADGE

weerodhara_vibhushanaya

LAND BASE AIR DEFENCE(LBAD) BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AIR BASE DEFENCE AND GROUND COMBAT PROFICIENCY BADGE

weerodhara_vibhushanaya

GRADUATE IN FIRE ENGINEERING BADGE

weerodhara_vibhushanaya

BADGES FOR THE AFC BRANCH OFFICERS

weerodhara_vibhushanaya

VIPP BADGE

weerodhara_vibhushanaya

LEGAL OFFICERS BADGE

weerodhara_vibhushanaya

AIR FORCE HEALTH INSPECTORS BADGE

weerodhara_vibhushanaya

PHYSICAL TRAINING INSTRUCTOR (PTI) BADGE

weerodhara_vibhushanaya

REGIMENT SPECIAL FORCES BADGE


airforce_logo
இலங்கை விமானப்படை
வானத்தில் பாதுகாவளர்கள்
National Defence College
© 2024 இலங்கை விமானப்படை தகவல் தொழில்நுட்ப இயக்குநரகம் . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை