ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නිල ලාංඡන

parama_weera_vibushanaya

නියමු ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

නෙවිගේටර් ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගුවන් ඉංජිනේරු ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගුවන් බර අධීක්ෂණ ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගුවන් අවිකරු ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගුවන් නිරීක්ෂණ ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

පැරශුට් උපදේශක/ඡම්ප් මාස්ටර් ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ප්‍රධාන වෛද්‍යවරුන්ගේ ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

පියාසර වෛද්‍ය ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරියාගේ නිල ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ප්‍රහාරක පාලන ලාංඡන

weerodhara_vibhushanaya

බාහිර නියමු සහ අභ්‍යන්තර ගුවන් නියමු ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

නිදහස් වාර පැනීම් හෝ රිගර් ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

නිදහස් වාර පැනීම්

weerodhara_vibhushanaya

රිගර් ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

පැරශුට් ට්‍රෝපර් ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

විශේෂ ගුවන් මෙහෙයුම් ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගොඩබිම් ගුවන් ආරක්ෂක ලාංඡය

weerodhara_vibhushanaya

ගුවන් කඳවුරු ආරක්‍ෂක සහ ගොඩබිම් සටන් ප්‍රවීණතා ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ගිනි ඉංජිනේරු ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

AFC ශාඛා නිලධාරී ලාංඡන

weerodhara_vibhushanaya

විශේෂ ප්‍රභූ ආරක්ෂක ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

පරිපාලන නීති නිලධාරී ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

ශාරීරික පුහුණු උපදේශක ලාංඡනය

weerodhara_vibhushanaya

රෙජිමේන්තු විශේෂ බළකාය


airforce_logo
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
National Defence College
© 2024 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකය . සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි